вівторок, 3 листопада 2015 р.

Ключові освітні компетентності

Що таке ключові компетентності? Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентна в певній сфері людина має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній
У методиках навчання окремими предметами компетентності використовуються давно, наприклад, лінгводидактичні компетентності застосовуються в мовах, комунікативні - в інформатиці. В останні роки поняття «компетентність» вийшло на загальнодидактичний і методологічний рівень. Це пов'язано з його системно-практичними функціями й інтеграційною метапредметною роллю в загальній освіті. Посилення уваги до цього поняття обумовлене також рекомендаціями Ради Європи, що стосуються відновлення освіти, її наближення до замовлення соціуму. Необхідність формування школою ключових компетентностей відзначена в концептуальній модернізації вітчизняної освіти.
Варто сказати, що не існує єдиного узгодженого визначення та переліку ключових компетентностей. Оскільки компетентності - це насамперед замовлення суспільства на підготовку його громадян, такий перелік багато в чому визначається узгодженою позицією соціуму в певній країні або регіоні. Досягти такого узгодження вдається не завжди. Наприклад, у ході реалізації міжнародного проекту «Визначення та добір ключових компетентностей», який здійснюється Організацією економічного співробітництва й розвитку та національних інститутів освітньої статистики Швейцарії та США, строгого визначення ключових компетентностей вироблено не було.
Під час симпозіуму Ради Європи на тему «Ключові компетентності для Європи» було визначено такий орієнтовний перелік ключових компетентностей.
Вивчати:
·         уміти витягати користь із досвіду;
·         організовувати взаємозв'язок своїх знань і впорядковувати їх;
·         організовувати свої власні прийоми вивчення;
·         уміти вирішувати проблеми;
·         самостійно займатися своїм навчанням.
Шукати:
·         запитувати різні бази даних;
·         опитувати оточення;
·         консультуватись в експерта;
·         одержувати інформацію;
·         уміти працювати з документами та класифікувати їх.
Думати:
·         організовувати взаємозв'язок минулих і дійсних подій;
·         критично ставитись до того чи іншого аспекту розвитку нашого суспільства;
·         уміти протистояти непевності та труднощам;
·         займати позицію в дискусіях і виковувати свої власні думки;
·         бачити важливість політичного й економічного оточення, в якому проходять навчання та робота;
·         оцінювати соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, споживанням, а також із навколишнім середовищем;
·         уміти оцінювати твори мистецтва й літератури.
Співпрацювати:
·         уміти співпрацювати та працювати у групі;
·         приймати рішення - улагоджувати розбіжності та конфлікти;
·         уміти домовлятись;
·         уміти розробляти та виконувати контракти.
Прийматися за справу:
·         включатись у проект;
·         нести відповідальність;
·         входити до групи або колективу та робити свій внесок;
·         доводити солідарність;
·         уміти організовувати свою роботу;
·         уміти користуватись обчислювальними та моделюючими приладами.
Адаптуватись:
·         уміти використовувати нові технології інформації та комунікації;
·         доводити гнучкість перед викликами швидких змін;
·         показувати стійкість перед труднощами;
·         уміти знаходити нові рішення.
Аналіз даного переліку компетентностей показує їх достатню креативну спрямованість, хоча й не завжди в явному вигляді, а як підготовчий етап до творчості. До власне креативних компетентностей із даного списку можна віднести: «уміти витягати користь із досвіду», «уміти вирішувати проблеми», «організовувати взаємозв'язок минулих і дійсних подій», «уміти знаходити нові рішення». У той же час указівки на дані вміння ще недостатньо для того, щоб цілісно уявити весь комплекс знань, умінь, способів діяльності та досвіду учня по відношенню до його креативних компетентностей.
Для нашої країни тенденції європейської освіти ніколи не були байдужими. Але наша освіта завжди вибирала «свій шлях», обумовлений специфікою вітчизняних традицій і процесів. Не будуть виключенням, швидше за все, й тенденції підсилення ролі компетентностей в освіті. З погляду евристичного навчання необхідно визначити компетентності, пов'язані зі здатністю учнів до креативної діяльності. Нас цікавлять креативні компетентності як загального порядку, тобто ключові компетентності, так і конкретного, який стосується творчості в окремих освітніх сферах, навчальних предметах чи видах діяльності.
Перш ніж переходити до добору ключових компетентностей, визначимося з дефініцією даного поняття, його родовими та відмітними ознаками.
У даний час існує ряд спроб визначити поняття «компетентність» з освітньої точки зору. Наприклад, на нараді концептуальної групи проекту «Стандарт загальної освіти» сформульоване таке робоче визначення поняття «компетентність»: «Готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні вміння та навички, а також способи діяльності в житті для рішення практичних і теоретичних задач». Родовим поняттям тут є «готовність» учня.
Проведений аналіз дозволяє виділити такі функції компетентностей у навчанні:
·         є відображенням соціального замовлення на мінімальну підготовленість молодих громадян для повсякденного життя в навколишньому світі;
·         є умовою реалізації особистісних сенсів учня в навчанні, засобом подолання його відчуження від освіти;
·         задають реальні об'єкти навколишньої дійсності для цільового комплексного використання знань, умінь і способів діяльності;
·         задають мінімальний досвід предметної діяльності учня, необхідний для надання йому здатностей та практичної підготовленості по відношенню до реальних об'єктів дійсності;
·         присутні в різних навчальних предметах та освітніх галузях, тобто є метапредметними елементами змісту освіти;
·         дозволяють пов'язати теоретичні знання з їх практичним використанням для рішення конкретних задач;
·         являють собою інтегральні характеристики якості підготовки учнів і засоби організації комплексного особистісного й соціально значущого освітнього контролю.
Щоб забезпечити відповідність компетентностей традиційним освітнім параметрам, розкриємо зміст поняття «освітні компетентності» шляхом переліку структурних компонентів компетентності:
·         назва компетентності;
·         типи компетентностей в їх загальній ієрархії (ключова, загальнопредметна, предметна компетентність);
·         коло реальних об'єктів дійсності, стосовно яких уводиться компетентність;
·         соціально-практична обумовленість і значущість компетентності (для чого вона необхідна в соціумі);
·         значеннєві орієнтації учня стосовно даних об'єктів, особистісна значущість компетентності (у чому й навіщо учневі бути компетентним);
·         знання про дане коло реальних об'єктів;
·         уміння й навички, що відносяться до даного кола реальних об'єктів;
·         способи діяльності стосовно даного кола реальних об'єктів;
·         мінімально необхідний досвід діяльності учня у сфері даної компетентності (за ступенями навчання);
·         індикатори - приклади, зразки навчальних і контрольно-оцінювальних завдань стосовно визначення ступеня (рівня) компетентності учня (за ступенями навчання).
Перелічений набір установлює набір характеристик для проектування й опису освітніх компетентностей у нормативних документах, навчальній і методичній літературі, а також у відповідних вимірниках загальноосвітньої підготовки школярів, у тому числі й у вимірниках рівня їх креативної підготовленості.
Визначивши поняття освітніх компетентностей, варто з'ясувати їх ієрархію. Відповідно до поділу змісту освіти на загальну метапредметну (для всіх предметів), міжпредметну (для циклу предметів або освітніх галузей) і предметну (для кожного навчального предмета), ми пропонуємо трирівневу ієрархію компетентностей:
·         ключові компетентності - відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти;
·         загальнопредметні компетентності - відносяться до певного кола навчальних предметів та освітніх галузей;
·         предметні компетентності - частки стосовно двох попередніх рівнів компетентності, що мають конкретний опис і можливість формування в рамках навчальних предметів.
Ключові освітні компетентності конкретизуються кожного разу на рівні освітніх галузей і навчальних предметів для кожного ступеня навчання. Наприклад, ключові навчально-пізнавальні компетентності знаходять своє втілення в загальнопредметній рефлексивній компетентності, а потім у такій предметній компетентності з історії, як здатність виділяти в будь-якій історичній події боротьбу інтересів різних сторін.
Перелік ключових освітніх компетентностей визначається нами на основі головних цілей загальної освіти, структурного представлення соціального досвіду й досвіду особистості, а також основних видів діяльності учня, що дозволяють йому опановувати соціальний досвід, одержувати навички життя та практичної діяльності в сучасному суспільстві.


Немає коментарів:

Дописати коментар